Privacy Statement 1.0 23 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) van kracht. Uw persoonsgegevens worden dankzij deze wetgeving beter beschermd.

Onze Uitgangspunten

De privacy van contactpersonen en relaties en vertrouwelijkheid waarmee wij onze diensten uitvoeren zijn altijd erg belangrijk voor NETHERLANDS QUALITY AGENCY B.V (NQA) geweest en zullen dat altijd blijven. Wij hechten dan ook veel belang aan een correcte verwerking en gebruik daarvan. Daartoe is onder meer dit privacy statement opgesteld en een register van verwerkingsactiviteiten.

Ten behoeve van onze wettelijke uitvoering van visitatie- en beoordelingstrajecten, evenals onze advieswerkzaamheden kunnen/moeten wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze taken uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van de voor ons werkende provider. Onze provider beschikt over alle benodigde veiligheidscertificaten die voor een veilige dataopslag en dataverkeer vereist zijn.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NQA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit betekent dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het register van verwerkingsactiviteiten;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop waar nodig wijzen en deze respecteren.

Bewaartermijn
NQA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Informatie over gegevensverwerking
NQA informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens NQA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u NQA verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. NQA behandelt uw verzoek binnen 4 weken. NQA moet kunnen vaststellen dat het inzageverzoek met betrekking tot uw gegevens onomstotelijk van u afkomstig is. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, verwijderen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan: NQA, Postbus 8240, 3503 RE Utrecht.

Cookies
Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze beveiligde servers of die van een voor ons werkende provider. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. U kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en - services op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies in uw browser zijn uitgeschakeld.

Wijziging privacy statement en register van verwerkingsactiviteiten
NQA kan haar privacyverklaring en register van verwerkingsactiviteiten wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 23 mei 2018.