Extra bijeenkomst met de visitatiecommissie

Deze optie is bedoeld voor bredere of meer complexe vragen, die niet in het reguliere evaluatietraject als extra opdracht meegenomen kunnen worden, omdat zij een meer diepgaande benadering verlangen.

Voorbeelden uit de praktijk:

Hoe zouden we co-creatie met het werkveld kunnen organiseren?
Op welke manieren kunnen we de verbinding tussen het onderzoek en het onderwijs verbeteren?

De extra bijeenkomst vindt altijd ná de audit plaats met het oog op de scheiding van de beoordeel- en adviesfunctie. Over de bijeenkomst wordt apart gerapporteerd.